write essay for me

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Tímto udělujete svůj souhlas k tomu, aby společnost VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., IČO: 498 23 001, společnost Valeo Compressor Europe s.r.o., IČO: 265 04 685 a společnost VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA s.r.o., IČO: 261 31 056 (dále společně jen „Správci osobních údajů„), každá samostatně:

  • Vám zasílaly elektronické či papírové letáky (tzv. newslettery) obsahující informace o novinkách v oblasti náboru a zaměstnávání u kteréhokoli Správce osobních údajů a cílenou komunikaci o nabídkách vhodných volných míst u kteréhokoli Správce osobních údajů; a

  • zpracovávaly, jakožto správci osobních údajů, Vámi poskytnuté osobní údaje za účelem organizování soutěže Valeo Innovation Sprint a jejího vyhodnocování, za účelem managementu náboru zaměstnanců a zasílání výše uvedených newsletterů a komunikace a pro marketingové a propagační účely Správců osobních údajů.

 

Dále souhlasíte s tím, že každý ze Správců osobních údajů může Vámi poskytnuté osobní údaje předat jinému správci (včetně jiného ze Správců osobních údajů), v každém případě však pouze mateřské či sesterské společnosti ze skupiny Valeo, a to pro účely zde výše uvedené. Aktuální seznam mateřských či sesterských společností ze skupiny Valeo je dostupný zde

Udělení souhlasu je dobrovolné. Souhlas je udělován na dobu 3 let, neodvoláte-li jej dříve.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány manuálně i automatizovaně, a to případně také pomocí externích zpracovatelů, kterými jsou zejména provozovatelé externích serverů, na kterých mohou být Vaše osobní údaje uloženy. Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů je dostupný na požádání na emailové adrese cz.recruitment.mailbox@valeo.com a také ve veřejné databázi vedené Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Udělíte-li výše uvedený souhlas se zpracováváním osobních údajů:

  • budete mít právo na přístup ke svým osobním údajům, a to konkrétně právo na informace o (i) účelu zpracovávání osobních údajů, (ii) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (iii) povaze automatizovaného zpracování a (iv) příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů;

  • zjistíte-li nebo budete-li se domnívat, že Správci osobních údajů nebo zpracovatelé provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete (i) požádat příslušného Správce osobních údajů nebo zpracovatele o vysvětlení a (ii) požadovat, aby příslušný Správce osobních údajů nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

buy research paperspaper writingbuy essayscheap essay writeressay writer cheap